ΣΟΚ! Έρχονται ομαδικές απολύσεις – Κάνει το χατήρι των δανειστών η Αχτσιόγλου

Κυριακή, Νοεμβρίου 20, 2016

Ï áðåñ÷üìåíïò  õðïõñãüò  Åñãáóßáò ÊïéíùíéêÞò ÁóöÜëéóçò êáé ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò Ãéþñãïò Êáôñïýãêáëïò ðáñáäßäåé ôï ÷áñôïöõëÜêéï ôïõ õðïõñãåßïõ óôçí íÝá õðïõñãü ¸öç Á÷ôóéüãëïõ  êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôåëåôÞò ðáñÜäïóçò êáé ðáñáëáâÞò ôïõ õðïõñãåßïõ, ÁèÞíá, ÄåõôÝñá 07 Íïåìâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
Το plan b για να αποκρούσει την επίμονη αξίωση του ΔΝΤ για απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και αύξηση του ορίου των απολύσεων από 5% στο 10% μηνιαίως ετοιμάζει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εν αναμονή της επόμενης συνάντησης με το κουαρτέτο.
Οι ομαδικές απολύσεις αποτελούν το σημείο-κλειδί για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης ενώ ακολουθεί το θέμα της απεργίας και ανταπεργίας (λοκ άουτ) καθώς και το αίτημα του υπουργείου Εργασίας για επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Η ελληνική πλευρά προτείνει να αναλάβει κάποια άλλη ανεξάρτητη αρχή ( πχ. ΟΜΕΔ, ΟΑΕΔ) την προέγκριση των απολύσεων προκειμένου να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα από τον υπουργό εργασίας όπως απαιτούν οι δανειστές. «Για μας το βασικό είναι να υπάρχει προέγκριση, ex ante έλεγχος και αυτός να είναι πραγματικά ουσιαστικός για να μη μείνει απροστάτευτος ο εργαζόμενος», επεσήμανε ανώτατος αξιωματούχος
Για να συζητηθεί ωστόσο το αίτημα της επιχείρησης που θέλει να προχωρήσει σε απολύσεις θα πρέπει να έχει παρουσιαστεί το «κοινωνικό πλάνο» για την προστασία όσων μείνουν άνεργοι. Το κοινωνικό πλάνο μπορεί να προβλέπει, για παράδειγμα, χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης απολυμένων, κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών όσων είναι κοντά στην σύνταξη, επιδοτούμενη εργασία μειωμένου ωραρίου με στόχο την αποφυγή απολύσεων κ.α.
Την ίδια ώρα κόκκινη γραμμή αποτελεί το όριο των απολύσεων, καθώς η ελληνική πλευρά ζητά να μην αλλάξει.
Το όριο σήμερα είναι στο 5% και μέχρι 30 απασχολούμενους για επιχειρήσεις με πάνω από 150 εργαζομένους, ενώ η σχετική κοινοτική οδηγία προβλέπει ως και 10% των εργαζομένων, σε επιχειρήσεις που απασχολούν 100 – 300 εργαζομένους.
Πάντως η λύση στο θέμα των απολύσεων, είναι πιθανόν να δοθεί πριν από την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την υπόθεση της ΑΓΕΤ, καθώς ο πιέζει ο χρόνος να κλείσει η συμφωνία έως τις 5 Δεκεμβρίου.
ΣΟΚ! Έρχονται ομαδικές απολύσεις – Κάνει το χατήρι των δανειστών η Αχτσιόγλου
Epirusblog Gr
5 of 5
Περισσότερα για
Ακολουθήστε μας στο facebook:

Μοιράσου το

ΣΟΚ! Έρχονται ομαδικές απολύσεις – Κάνει το χατήρι των δανειστών η Αχτσιόγλου | Treloi.eu | Τα καλύτερα του Internet